tiistai 14. kesäkuuta 2016

EU-hakemukset tehty, verkot vesillä, nouseeko iso vai pieni sakko?

Joo. Nyt on taas EU-papereiden kanssa painiskeltu ja on käyty kunnassa ja soiteltu erilaisille asiantuntijoille, jotta onnistui kaikenlaisten erikoistilanteiden käsittely hakemustilanteessa. Esitinpä useita kysymyksiä ja pähkinöitä, joihin ei maaseutuasiamies edes ollut törmännyt ja aika pitkään näitä kuvioita on kerennyt kuitenkin pyöritellä. Ihan järjestelmiin perehtyneelle asiantuntijallekin pääsin soittelemaan.

Suosikkikohtia prosessista iloksenne:

Pulma #1: Tapaus "vaihellaan" eli omistuksessani olevan, Henkilö A:lle vuokraamani pellon vuokralaisen vaihdos Henkilö B:lle vuodesta 2016 alkaen kesken alkuperäisen vuokrausjakson. Samalla minulla vuokralla olleen pellon vuokrasopimuksen päättäminen ja uuden vuokrasopimuksen tekeminen henkilön A nimiin,  joka jatkaa viljelyä jälkeeni ko. pellolla. Eli Henkilö A saa minun entisen vuokrapellon ja Henkilö B nappaa Henkilöltä A vuokralle minun omistamani pellon.
Oletus: Henkilö A voi tehdä hakemuksen hänelle vuokrattuun peltoon, Henkilö B taas hänelle vuokrattuun peltoon ja minä voin poistaa molemmat pellot omasta hakemuksestani.

Todellisuus:
Varmistan tilanteen ennen  hakemusten täyttämistä maaseutuasiamieheltä, kuvaan sähköpostitse tilanteen. Pitäisi käsitykseni mukaan tulostaa Henkilön A 103A-lomake, johon merkittäisiin siirtyviksi tukioikeuksiksi minulle päin tuo 0,09 ha, koska tämä on peltojen kokoero ja Henkilö A tarvitsee ko. määrän vähemmän tukioikeutta tänä vuonna.

Sitten pitäisi täyttää 103B-lomake, jonka suhteen tulee epävarmuus miten menetellä kun Henkilö A jos valitsee hallinnan siirron, silloin pitäisi antaa vuokra-aika. Ja nyt ei ole siitä, että Henkilö A vuokraa minulle määräajaksi tukioikeuden, vaan hän palauttaa sen minulle. Toisaalta, ei voi myöskään valita omistuksen siirtoa, koska Henkilö A:lla on minun tukioikeutta hallinnassa, eikä omistuksessa. Kolmatta vaihtoehtoa "Muu,  mikä?" ei ole tarjolla.

(Tätäkään ei olisi tarvinnut tehdä, ellei viranomainen olisi omatoimisesti ja yksipuolisesti mitätöinyt minulla olleet ns. ylimääräiset tukioikeudet, n. 0,5 ha. 2008-2016 välisenä aikana minulla olleet ihan samat pellot ovat mystisesti kutistuneet viranomaisen pinta-aladigitoinnissa tuon verran. Vissiin pellotkin pienenevät kuin pyy maailmanlopun edellä. Alussa jaksoin korjata, mutta se edellyttää karttakorjauksia jotka pitää kiikuttaa kuntaan, enkä enää viimeisinä vuosina ole yksinkertaisesti jaksanut joka kevät siellä asian takia juosta.)

Sovitaan sähköpostikeskustelun lopuksi, että koska asia on niin monimutkainen, on syytä tavata ihan livenä kunnassa.

Tukioikeushärdelli alkaa. Henkilö A:n minulta vuokrattu pelto on 0,09 ha suurempi kuin pelto, johon hän vaihtoi. Henkilö A:lla on siis 0,09 ha liikaa tukioikeutta ja minä tarvitsen sen takaisin. Tukioikeudet minulla vuokralla olleeseen peltoon ovat minulla. Tuumitaan yhdessä konttorilla pitääkö pellon omistaja osallistaa prosessiin, vaikka tukioikeudet ovat minulla. Sovitaan yhdessä että eipä kai, tukioikeusomistajuudesta johtuen. Tehdään aiempaan tukioikeuspäätökseen korjaushakemus, jotta saadaan tuo erotus palautettua minulle. Hauskuutus ei lopu tähän. Minun pitää tuo takaisin saamani (tai siis päätöstä odottava mutta takaisin tuleva) määrä sitten huolehtia niin, että Henkilö B saa riittävän määrän tukioikeuksia minulta hallintaansa, vastaten hänen minulta vuokraamiensa peltojen pinta-alaa. Tarkistellaan taas papereita. Seuraavaksi ihmetellään, kun "vuokravaihdospelto" näkyy Henkilön A listoilla viranomaisen järjestelmässä ja se pitäisi saada sieltä  pois, että Henkilö B voi tehdä siihen kohdistuvan hakemuksen. Maaseutuasiamies pohtii ääneen, että mitähän tapahtuu jos painetaan tuota Poista tilasta -nappia. Ei meistä kukaan tiedä. Sovitaan yhteisesti, että josko ei tapahtuisi ainakaan mitään peruuttamatonta. Painetaan nappia ja toivotaan parasta.


Kumpiko piuha pitäisi katkaista??Pulma #2: Pois vuokrattujen kasvulohkojen (A-C) eliminointi omasta hakemuksesta (minulle jää D-E)
Oletus: Kasvulohkot voi poistaa ohjelmassa ongelmitta

Todellisuus:
Yritän taas omatoimisesti sähköisessä asioinnissa. Toimin olettamukseni mukaan eli haluaisin poistaa lohkot A-C hakemuksestani, koska ne eivät ole minulla tänä vuonna viljelyksessä. Klikkaan kasvulohkon A kohdalla poistamista. Tulee ukaasi ja avautuu kartta, jossa minun pitäisi piirtämällä yhdistää kasvulohko A johonkin toiseen viereiseen kasvulohkoon, eli tässä tapauksessa B:hen. Tästä ei kuitenkaan ole kysymys että kasvulohkoja pitäisi ylipäätänsä yhdistellä ja toisaalta jos näin jatkaisi, minulla olisi lopulta yksi megaiso kasvulohko, jossa yhteen sulautettuina A-E ja minulla ei ole enää käytössä kuin D-E. Yritän workaroundia eli jättäisin kasvin valitsematta kasvulohkoille A-C, jotta en hakisi niille tukea. Ei onnistu.

Aloitetaan sähköpostikeskustelu maaseutuasiamiehen kanssa. Kasvulohkojen käsittelyn poikkeusohjeista löytyy seuraavaa:

1) Pe­rus­loh­kon yh­teis­käyt­tö: Kas­vin­vuo­rot­te­luun pe­rus­tu­vis­ta sään­nöl­li­sis­tä vuo­sit­tai­sis­ta kas­vu­lohko­jen vaih­dois­ta vil­je­li­jöi­den vä­lil­lä ei pää­sään­töi­ses­ti muo­dos­te­ta omia pe­rus­loh­ko­ja. Il­moi­ta alat maan­tie­teel­lis­ten ra­jo­jen mu­kaan yh­te­nä pe­rus­loh­ko­na. Täl­lai­nen ti­lan­ne on esi­mer­kik­si, jos vilje­let so­ke­ri­juu­ri­kas­ta ja vaih­dat­te naa­pu­rin nau­ta­kar­ja­ti­lan kans­sa  vil­je­ly­a­lo­ja kes­ke­nän­ne saavut­taak­sen­ne so­pi­van kas­vin­vuo­rot­te­lun. Omis­ta­jan on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että toi­nen sa­maa lohkoa vil­je­le­vä tie­tää pe­rus­loh­kon ra­jat, nu­me­ron ja di­gi­toin­nin.

Kaik­ki yh­teis­käyt­tö­loh­kon vil­je­li­jät il­moit­ta­vat säh­köi­ses­sä haus­sa tai kas­vu­loh­ko­lo­mak­keen 102B lisä­tie­dois­sa pe­rus­loh­kon yh­teis­käy­tös­tä. Ku­kin vil­je­li­jä il­moit­taa vil­je­lyk­ses­sään ole­van kas­vu­loh­kon tie­dot omas­sa ha­ke­muk­ses­saan. Toi­sen vil­je­li­jän kas­vu­loh­ko­tie­to­ja ei tar­vit­se il­moit­taa.

Si­nun ei tar­vit­se ja­kaa pe­rus­loh­koa kah­dek­si vuok­ra­tes­sa­si ly­hyt­ai­kai­sel­la vuok­ra­so­pi­muk­sel­la pe­rusloh­kon, ja jät­tä­es­sä­si it­sel­le­si esi­mer­kik­si koti­tar­ve­vil­je­lyä var­ten kas­vu­loh­kon, jol­le et hae tu­kea. Kos­ka pe­rus­loh­kol­le il­moi­tet­tu­jen kas­vu­loh­ko­jen sum­man pi­tää kui­ten­kin olla yhtä suu­ri kuin pe­rus­loh­kon ala, vuok­raa­ja il­moit­taa myös omis­ta­jan koti­tar­ve­vil­je­ly­loh­kon omal­la kas­vu­loh­ko­lo­mak­keel­laan ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mä­nä ala­na.

Vain omis­ta­ja saa teh­dä muu­tos­pyyn­tö­jä pe­rus­loh­kon di­gi­toin­tiin, jos pe­rus­loh­kol­la on kah­den eri vil­je­li­jän kas­vu­loh­ko­ja. Jos taas kum­pi­kaan vil­je­li­jöis­tä ei ole omis­ta­ja, niin se jon­ka kas­vu­loh­ko­jen yh­teen­las­ket­tu ala on suu­rem­pi, te­kee muu­tos­pyyn­nön di­gi­toin­nis­ta. Muu­tok­sen te­ki­jän on huo­leh­dittava, että toi­nen sa­mal­la loh­kol­la vil­je­le­vä on tie­toi­nen muu­tok­ses­ta ja muu­tok­sen tu­lok­se­na toi­mi­te­tus­ta uu­des­ta di­gi­toi­dus­ta kar­tas­ta.
Lisäohjeena ja sakon välttämiseksi maaseutuasiamies kertoo, että on tulostettava yhteiskäytöstä kartta, johon on punaisella kynällä merkittävä minun käyttööni jäävä osuus ja kiikutettava kartta kuntaan. 

Punaisella kynällä. Kuntaan.


Ohje ei kerro miten asia pitää tehdä Vipu-järjestelmässä. Puhelinyhteydessä yritetään maaseutuasiamiehen kanssa päästä prosessissa eteenpäin. Ei osata. Samoin selviää viranomaisen järjestelmästä, että vuokraaja on ilmoittanut vain yhden kasvulohkon  A, johon hän on yhdistänyt A-C. Arvaillaan pitääkö minun aloittaa tästä syystä ja yhteiskäytön takia oma hakemukseni kasvulohkotunnuksesta B. Ei tiedetä. Saan järjestelmäasiantuntijan numeron. Selviää mitä hanikoita pitää painella ja missä järjestyksessä, ja mitä kirjoittaa lisätietokenttään sakkojen pelossa selvennykseksi tilanteesta. Taas päästään eteenpäin.

Ystävällinen maaseutuasiamies tulostaa kartan kunnassa käyntini yhteydessä ja antaa minulle punaisen kynän, jotta asianmukainen pellon rajojen piirto onnistuu kaikkien sääntöjen mukaan.


Pulma #3: Seoksen viljely lohkolle, merkintä hakemukseen
Oletus: Valitsen valikosta "Seos herne/härkäpapu/makea lupiini yli 50 %+viljaa" ja homma rullaa

Todellisuus:
Sähköisessä asioinnissa kasvin valinta onnistuu listalta. Sitten tullaan kysymykseen mikä lajike valitaan, herne vai vilja. Ei voi tietää, mutta varmaa on sakkouhka. Otetaan soitto maaseutuasiamiehelle. Hänkään ei ole satavarma, mutta järkeilemme yhdessä, että valtalajike varmaan valikosta valitaan. Hyvältä vaikuttaa.

Mutta. Paikallisesta muatallooskaapasta löytynytta hernelajiketta ei ole pudotusvalikossa. On 50 muuta, mutta ei sitä mitä pitää. Valikosta löytyvät huolestuttavat vaihtoehdot aakkosissa Muu-kohdassa: MUU TUKIKELPOINEN LAJIKE, MUU EI TUKIKELPOINEN LAJIKE. Mistäs sen nyt tietää? Etsin Googlesta. Ei löydy. On vain tieto, että moinen lajike on, mutta ei mitään tietoa, että onko se tukikelpoinen vai ei. Perkele herne kuin herne! Mutta ei.  Otetaan uusi puhelu maaseutuasiamiehelle. Hänkään ei tiedä. Hän epäilee että pussin kyljessä olisi tieto. Pohditaan ja tullaan yhdessä siihen tulokseen, että kai se on valittava tuo muu tukikelpoinen lajike ja laitettava kädet ristiin. Sanoin, että älä huoli, sakko tulee varmasti. Se on vain aina arvoitus joka vuosi, että mistä kohdasta ja syystä se tulee.
P.S. Tiedän että muutamat valaistuneet ELY-keskuksen tarkastajat lukevat tätä blogia. Nyt pääsette ELY-fanit vähemmällä tämänkertaisessa tarkastuksessa (joka siis varmasti tulee, vaikka kyse on satunnaisotannasta, brraahahahaa!) ja voitte suoraan suurempia kaivelematta siirtyä sakotukseen. Koska jokuhan tässä meni pieleen, vaikka kuinka virallisen neuvonnan kautta vedettiin tää prosessi. Neuvojillahan ei ole vastuuta, jos tuli VIRRRHE.

P.P.S. Tarinan maaseutuasiamies on huippuammattilainen ja todella aulis auttamaan, mutta tarina todistaa siis sen, ettei asiantuntijakaan osaa navigoida systeemin läpi.

P.P.P.S. Jos jaksoit lukea koko tarinan, sinussa on potentiaalia maaseutuviranomaiseksi! Minä en jaksanut edes oikolukea tätä :D24 kommenttia:

 1. Voe taevahan tähen, mitä hommaa... :/ Hyvin työllistää ihmisiä tämmöinen systeemi ja pitää viljelijät nöyränä...

  VastaaPoista
 2. I feel you, jotenkin samaistuin hirveàsti. Asun erààssà nimeltàmainitsemattomassa Etelà-Euroopan maassa ja tààllà jokainen asiointi missà tahansa virastossa menee tàhàn tyyliin. Ketuttaa aina jo etukàteen.

  VastaaPoista
 3. Kyllä ei ihminen pienenä arvaa, että miten on lystiä isona. Varsinkin jos maataloushommiin sekaantuu. Minua olisi kuskattu itkevänä, sikiöasentoon käpertyneenä ihmisrauniona lataamoon, jos olisin joutunut moisia hakemuksia täyttelemään.

  VastaaPoista
 4. http://mvlehti.net/2016/03/10/maataloustuet-ja-valtion-it-projektien-jarjettomyys-viljelijat-ahdingossa/

  Kysymys on oikeasti vaikeasta asiasta ja asiaa ei helpota poliitikkojen laatikkoleikit eri virastoille palloteltavasta asiasta.

  VastaaPoista
 5. Helppoa ja selkeää kuin heinänteko. Mihin voin jättää työpaikkahakemuksen? Tahtoo maaseutuviranomaiseksi.

  VastaaPoista
 6. Ei hel...tti! Musta ei olisi tuohon ikipäivänä!!! Työhöni kuuluu Kela-lomakkeiden täyttö ja ne ovat tuohon verrattuna lastenleikkiä. Ja vuosien jälkeen osa menee vasemmalla kädellä, MUTTA yrittäjänä vanhempainraha kaavakkeiden näyttö meinas saada itkun aikaan. Luulin osaavani suomen kieltä, erehdyin. Elina

  VastaaPoista
 7. Kamalaa. Muuta tähän ei voi sanoa.

  VastaaPoista
 8. En ymmärrä miten jaksatte tuota ruljanssia. http://mikkovlttil.puheenvuoro.uusisuomi.fi/212060-minusta-ei-sitten-tullut-tukimiljonaaria

  VastaaPoista
 9. Ihan täyttä järenköyhyyttä.

  VastaaPoista
 10. Tilan tukioikeus ja tukikelpoinen pinta-ala on kaksi eri asiaa. Nostan kuitenkin talikon tervehdykseen että olette jaksaneet vääntää vajaan 20 euron korvauksesta nuin hartaasti :).

  VastaaPoista
 11. Minä mitään noista tuista tiedä tai tajua, mutta niiden _täytyy_ olla järkyttävän isoja jos kaikki viljelijät jaksaa moiset telmeet käydä läpi joka ikinen vuosi;D En kyl itse ihan pikkurahan takia jaksaisi vaivautua;)

  VastaaPoista
 12. Siis ou mai kaaad �� onneksi löysin poromiehen, enkä maanviljelijää ;)

  VastaaPoista
 13. Jep. Life is. Ja monta muuta kliseetä siihen lisäksi. Hatunnosto. Suomesta halutaan ajaa maanviljelys alas, mutta miksi?

  VastaaPoista
 14. Hups, minusta ei ole maaseutuviranomaiseksi.
  T: Nina L

  VastaaPoista
 15. Kuulostaa ihan meidän matkalaskun tekemiselta - siitä tehdään kolme eri versiota. Niin, että mihin voin lähettää työpaikkahakemuksen?

  OP

  VastaaPoista
 16. Päädyin aikoinaan lukemaan blogiasi, kun googletin jotain Maaseutuyritysten Ympäristönhoito-kurssin tiimoilta, ja tämä onkin ainoita blogeja, jota ihan oikeasti seuraan aktiivisesti (ja suorastaan odotan seuraavaa päivitystä!). Tukiasia kyllä kuullostaa paperilla valtavan kauniille ajatukselle, mutta todellisuus on jotain ihan muuta. Kelan ja sossun lappujen täyttäminen on ihan esikoulutavaraa maaseudun tukiin verrattuna :D Keep up the good work ja yritä säilyä järjissäsi. Onneksi huumorilla selviää pitkälle ja ainakin kirjoituksistasi saa sen vaikutelman, että osaat suhtautua asiaan sen vaatimalla pilkkeellä silmäkulmassa :D T. Nykyinen valmistunut ympäristösuunnittelja

  VastaaPoista
 17. Ei tule. Minusta enää mitään virkailijaa. Siksi olen hakenut sitä eläkettä. Jota en kai tule saamaan, koska ensimmäinen hakemus jo hylättiin. Mutta ihan sama. Haen sitten uudestaan. Periksi en anna.
  Ja ei, en lukenut kuin kaksi tai kolme ensimmäistä kappaletta. Tai jotain sinne päin. En muista enää. En jaksanut keksittyä. Ei kun keskittyä.
  Sanon vaan, että ihan peestä, olkoon muut mitä mieltä tahansa.
  Koeta kestää. Niin minäkin. Kyllä se joskus loppuu.
  Ihanata kesää, hyttysillä tai ilman.

  VastaaPoista
 18. Vitja Muija!! Sä oot mun idoli :D Iso hattu nousee:)

  VastaaPoista